தமிழர் கல்வி மதியுரையகம் - சிறகுகள் அமையம்

Grade Level
Grade 1 - 5
Grade 6 - 9
Grade 10/11
Grade 12/13 (A/L)
Description
காணொளி மற்றும் கிடைக்கப்பெறும் கல்வி வளங்களின் பட்டியல் படுத்தும் தளம்
Content Format
Website
Content Language
English
Tamil
Subjects
Science
Mathematics
English
History
Religion
Language and Literature
Information & Communication Technology
Music and Art
Business & Accounting Studies
Business & Accounting
Type of Organization
Non Profit NGO
Contact Person
த.சுஜீவன்
Contact Person Email
sirakukalinfo@gmail.com
Content Copy Right
Free to use for Noncommercial purposes
Content Access Type
Free