யா/ யாழ் இந்து ஆரம்ப பாடசாலை (கணிதம்- 2 பல்வகை வினாக்கள்)