உயிரியல் || க.பொ.த உ/த || விலங்குகளின் போசணை || திரு.C.இளங்கோ