தமிழ் | தரம் 9 |அலகு 8 | இனியவை கூறல் | ஆசிரியர் திரு.K.சிவகரன்