சார் நிகழ்ச்சிகளின் நிகழ்தகவுகள் தொடர்பான பயிற்சிகள் (25 - 3)