1.3. அணுக் கட்டமைப்பு - மின் காந்தக் கதிர் | A/L | Chemistry | Tamil Medium