2.9. கட்டமைப்பும் பிணைப்பும் - கலப்பக்க ஒழுக்கு | A/L | Chemistry | Tamil Medium