2.10. கட்டமைப்பும் பிணைப்பும் - மறை அயன்களின் பரிவுக் கட்டமைப்பு | A/L | Chemistry